Trong Mặt Phẳng (Oxy), Với Những Giá Trị Nào Của M Thì Đường Thẳng

*

(C); x^2+6x+y^2-2y=0

=>x^2+6x+9+y^2-2y+1=10

=>(x+3)^2+(y-1)^2=10

=>I(-3;1);(R=sqrt10)

ĐểΔ xúc tiếp vơi (C) thì d(I;Δ)=căn 10

=>(dfracleftsqrt3^2+left(-1 ight)^2=sqrt10)

=>|2m-10|=10

=>2m-10=10 hoặc 2m-10=-10

=>m=0 hoặc m=10


1. đến đường tròn (c) :(x^2+y^2+6x-2y=0)và mặt đường thẳng d :(x-3y-4=0)Tính tiếp tuyến đường của (C) tuy vậy song cùng với (d)2. Tìm quý hiếm của m để con đường thẳng(Delta:3x+4y+3=0)tiếp xúc cùng với (C) :(left(x-m ight)^2+y^2=9)3. Xác đinh m để(left(C_m ight):x^2+y^2-4x+2left(m+1 ight)y+3m+7=0)là phương trình của mộtđường...

Bạn đang xem: Với những giá trị nào của m thì đường thẳng


1. đến đường tròn (c) :(x^2+y^2+6x-2y=0)và mặt đường thẳng d :(x-3y-4=0)

Tính tiếp tuyến của (C) tuy vậy song cùng với (d)

2. Tìm quý giá của m để con đường thẳng(Delta:3x+4y+3=0)tiếp xúc với (C) :(left(x-m ight)^2+y^2=9)

3. Xác đinh m để(left(C_m ight):x^2+y^2-4x+2left(m+1 ight)y+3m+7=0)là phương trình của mộtđường tròn


*

1: x^2+y^2+6x-2y=0

=>x^2+6x+9+y^2-2y+1=10

=>(x+3)^2+(y-1)^2=10

=>R=căn 10; I(-3;1)

Vì (d1)//(d) nên (d1): x-3y+c=0

Theo đề, ta có: d(I;(d1))=căn 10

=>(dfracleftsqrt1^2+left(-3 ight)^2=sqrt10)

=>|c-6|=10

=>c=16 hoặc c=-4


Cho đường thẳng Δ: x + 2y + m = 0 và đường tròn (C):x2+y2= 9. Quý hiếm của m nhằm Δ tiếp xúc với (C) là:

A.m=35

B.m=-35

C.m=±35

D.m=5


*

Đáp án: C

(C):x2+y2= 9 tất cả I(0;0), R = 3

Để Δ tiếp xúc với mặt đường tròn (C) thì

*

*


Với phần nhiều giá trị như thế nào của m thì đường thẳng ∆: 3x + 4y + 3= 0 xúc tiếp với con đường tròn (C) : (x-m) 2+ y2 = 9 A. M= 0 cùng m= 1. B. M= 4 với m= -6 C. M= 2 D. M=...

Với hồ hết giá trị nào của m thì đường thẳng ∆: 3x + 4y + 3= 0 xúc tiếp với con đường tròn (C) : (x-m) 2+ y2 = 9

A. M= 0 và m= 1.

B. M= 4 cùng m= -6

C. M= 2

D. M= 6


a)Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A(-1;1);B(3;1);C(1;3)

b)Cho (C):x2+y2-4x+6y+3=0 và (Δ):3x-y+m=0.Tìm m để đường thẳng (Δ) xúc tiếp với đường tròn (C)


a) call đường tròn buộc phải tìm là(left(C ight):x^2+y^2-2ax-2by+c=0)

(Aleft(-1;1 ight)inleft(C ight)Rightarrow1+1+2a-2b+c=0Rightarrow2a-2b+c=-2)

(Bleft(3;1 ight)inleft(C ight)Rightarrow9+1-6a-2b+c=0Rightarrow-6a-2b+c=-10)

(Cleft(1;3 ight)inleft(C ight)Rightarrow1+9-2a-6b+c=0Rightarrow-2a-6b+c=-10)

Giải hệ phương trình ta được:(a=1;b=1;c=-2)

Vậy con đường tròn cần tìm là:(x^2+y^2-2x-2y-2=0)


b) Ta có(left(C ight):x^2+y^2-4x+6y+3=0)

(Rightarrow a=dfrac-4-2=2;b=dfrac6-2=-3;c=3)

(Rightarrow Ileft(2;-3 ight))là tâm, buôn bán kính(R=sqrt2^2+left(-3 ight)^2-3=sqrt10)

Để(left(Delta ight))tiếp xúc đường tròn(Leftrightarrow dleft(I;Delta ight)=R)

(Leftrightarrowdfracleftsqrt10=sqrt10Leftrightarrowleft|9+m ight|=10Leftrightarrowleft<eginmatrix9+m=10\9+m=-10endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrixm=1\m=-19endmatrix ight.)


Đúng(0)
PT
Pham trong Bach
17 tháng 2 2017
Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, mang lại đường thẳng d là giao tuyến đường của nhì mặt phẳng(α):x-my+z+2m-1=0;(β):mx+y-mz+m+2=0. GọiΔlà hình chiếu vuông góc của d lên khía cạnh phẳng (Oxy). Biết rằng với mọi số thực m thay đổi thì Δ luôn tiếp xúc với một đường tròn vắt định. Tính bán R của đường tròn đó. A. 2. B.1. C.4....
Đọc tiếp

Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, đến đường trực tiếp d là giao tuyến của nhì mặt phẳng(α):x-my+z+2m-1=0;(β):mx+y-mz+m+2=0. GọiΔlà hình chiếu vuông góc của d lên phương diện phẳng (Oxy). Biết rằng với đa số số thực m chuyển đổi thì Δ luôn luôn tiếp xúc với một đường tròn cầm định. Tính chào bán R của mặt đường tròn đó.

A. 2.

B.1.

C.4.

D.3.


#Mẫu giáo
1
CM
Cao Minh Tâm
17 mon 2 2017
Đúng(0)
PT
Pham trong Bach
10 tháng 3 2019
Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, đến đường trực tiếp d là giao tuyến đường của hai mặt phẳng(α):x-my+z+2m-1=0,(β):mx+y-mz+m+2=0.Gọi Δ là hình chiếu vuông góc của d lên phương diện phẳng (Oxy). Biết rằng với đa số số thực m đổi khác thì Δ luôn tiếp xúc với một con đường tròn cố...
Đọc tiếp

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, đến đường thẳng d là giao đường của nhì mặt phẳng(α):x-my+z+2m-1=0,(β):mx+y-mz+m+2=0.Gọi Δ là hình chiếu vuông góc của d lên mặt phẳng (Oxy). Biết rằng với mọi số thực m đổi khác thì Δ luôn luôn tiếp xúc cùng với một con đường tròn cố định. Tính bán R của đường tròn đó.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng, So Sánh Top 50 Gpu ( Card Màn Hình Chơi Game Tốt Giá Rẻ 2022

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.


#Mẫu giáo
1
CM
Cao Minh Tâm
10 mon 3 2019

Đáp án đúng : A

*

*


Đúng(0)
PT
Pham trong Bach
20 mon 5 2019

Cho con đường tròn (C):x2+y2+4x−4y−10=0 và đường thẳng ∆: x + y + m = 0. Cực hiếm m để mặt đường thẳng tiếp xúc với con đường tròn là:

A.m=±6

B.m=±3

C.m=±8

D.Không trường tồn m


#Toán lớp 10
1
CM
Cao Minh Tâm
20 tháng 5 2019

Đường tròn (C):x2+y2+4x−4y−10=0có tâm I(-2;2) và phân phối kính
R=32.

Khoảng cáchd(​I; Δ)= −2+​2+m12+​12= m2

Để con đường thẳng tiếp xúc mặt đường tròn thì:

d(​I; Δ)= R⇔ mét vuông =32⇔m= 6⇔m= ±6

ĐÁP ÁN A


Đúng(0)
PT
Pham trong Bach
12 mon 1 2018
Với đầy đủ giá trị như thế nào của m thì con đường thẳng ∆: 4x+ 3y + m= 0 xúc tiếp với đường tròn (C): x2+ y2- 9= 0. A.m= -3 B.m= 3 với m= -3 C.m= 3 D.m= 15 với m=...
Đọc tiếp

Với phần lớn giá trị làm sao của m thì con đường thẳng ∆: 4x+ 3y + m= 0 xúc tiếp với con đường tròn (C): x2+ y2- 9= 0.

A.m= -3

B.m= 3 cùng m= -3

C.m= 3

D.m= 15 và m= -15


#Toán lớp 10
1
CM
Cao Minh Tâm
12 tháng 1 2018

Đường tròn (C) cótâmvà nửa đường kính là I(0; 0) cùng R= 3.

∆tiếpxúc ( C ) => d( I ;∆) = R => m5=3=>m=15m=-15

Chọn D.


Đúng(0)
KC
Khánh bỏ ra Trần
21 mon 1
1, Đường trực tiếp nào dưới đây song tuy nhiên với trục Ox
A. X-y+2 B. Y=4 C. X=3 D. X+y=12. đến I(2,1) cùng M(1,3). Viết phương trình con đường thẳng tiếp xúc với đường tròn trọng tâm I trên MA. X-2y=0 B. X+2y-5=0 C. X-2y+5=0 D. X+2y=0
#Toán lớp 10
1
NV
Nguyễn Việt Lâm
Giáo viên
21 tháng 1

1.

Trục Ox có pt(y=0)nên đường song song với nó là(y=4)

2.

(overrightarrowMI=left(1;-2 ight))

Đường thẳng tiếp xúc với con đường tròn chổ chính giữa I tại M đi qua M cùng vuông góc MI yêu cầu nhận(overrightarrowMI)là 1 vtpt

Phương trình:

(1left(x-1 ight)-2left(y-3 ight)=0Leftrightarrow x-2y+5=0)


Đúng(2)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

OLM là căn cơ giáo dục số. Với chương trình đào tạo và giảng dạy bám gần kề sách giáo khoa từ mẫu mã giáo đi học 12. Các bài học tập được cá nhân hoá với phân tích thời hạn thực. OLM đáp ứng nhu cầu nhu mong riêng của từng bạn học.

Theo dõi OLM trên

*
*
*

olm.vn


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải vận dụng trên app Store

Tải ứng dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn
Để sau
Đăng ký
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu mong VIP×
Học liệu này đang bị hạn chế, chỉ giành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, phấn kích nhấn vào đây để upgrade tài khoản.

*

*

Toán học tập 12 Ngữ văn 12 giờ đồng hồ Anh 12 vật dụng lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 đồ dùng lí 11
GD kinh tế tài chính và lao lý 11
*
HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 11 công nghệ 11 Tin học 11

Câu hỏi Với phần lớn giá trị làm sao của m thì mặt đường thẳng (Delta :3x - 4y + m - 1 = 0) tiếp xúc con đường tròn (left( C ight):,,x^2 + y^2 - 16 = 0)

A (m = 19) (m = - 21) B (m = - 19) (m = - 21)  C (m = 19) (m = 21) D (m = - 19) (m = 21)

Phương pháp giải:

Đường trực tiếp (Delta ) xúc tiếp với đường tròn (left( C ight)) trọng tâm I bán kính R ( Leftrightarrow dleft( I;Delta ight) = R.)

Cho con đường thẳng (Delta :ax + by + c = 0) cùng điểm (M_0left( x_0;y_0 ight) Rightarrow dleft( M_0;Delta ight) = fracsqrt a^2 + b^2 .)


Lời giải chi tiết:

Đường tròn (left( C ight)) gồm tâm (Ileft( 0;0 ight)) nửa đường kính (R = sqrt 0 + 0 + 16 = 4)

Đường trực tiếp (Delta ) xúc tiếp với đường tròn (left( C ight))( Leftrightarrow dleft( I;Delta ight) = R)

( Leftrightarrow frac m - 1 ightsqrt 3^2 + 4^2 = 4 Leftrightarrow left| m - 1 ight| = 20 Leftrightarrow left< eginarraylm - 1 = 20\m - 1 = - 20endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylm = 21\m = - 19endarray ight.)

Chọn D.


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - coi ngay


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chế độ
DMCA.com Protection Status

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bachgiamedia.com.vn gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *