Ielts Speaking Chủ Đề Media Đọc Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Truyền Thông Và Báo Chí

Trong nội dung bài viết này, tác giả tổng thích hợp từ vựng và các câu hỏi trong bài bác thi IELTS Speaking thuộc chủ đề truyền thông media (Truyền thông).

Bạn đang xem: Media đọc là gì


*

Chủ đề truyền thông (Phương tiện truyền thông) là trong số những chủ đề tương đối rộng và thường xuyên mở ra trong kỹ năng Speaking của bài thi IELTS. Cũng chính vì vậy, bài toán hiểu biết và sử dụng thành thạo những từ vựng về chủ đề media là một phép tắc hữu ích giúp tín đồ học có thể hoàn toàn tự tin khi đương đầu với chủ thể này trong bài xích thi IELTS Speaking.

Trong bài viết này, người sáng tác đã tổng hợp lại phần nhiều từ vựng và idiom gồm chọn lọc tương quan đến công ty đề media và chuyển ra một trong những ví dụ cơ phiên bản nhằm áp dụng những từ vựng này trong bài bác thi IELTS Speaking.

Key takeaways

Một số trường đoản cú vựng về các loại hình báo chí và phương tiện đi lại truyền thông: broadcast media, mass media, gutter press, yellow journalism …

Một số từ bỏ vựng chỉ những người liên quan mang đến các hoạt động báo chí, truyền thông: news anchor, media baron, whistle-blower, censorship …

Một số từ bỏ vựng liên quan đến câu chữ tin tức, báo chí và truyền thông: headlines, obituary, comic strip, sensational news, stale news …

Một số Collocations cùng Idioms tương quan đến chủ thể Media: freedom of the press, invasion of privacy, no news is good news, turn a blind eye, keep track of the news….

Từ vựng về chủ thể Media

Từ vựng về các mô hình báo chí và phương tiện đi lại truyền thông

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Broadcast truyền thông media (n)

/ˈbrɔːdkɑːst ˈmiːdiə/

Phương tiện media phát tin (qua ti vi và radio)

Digital truyền thông (n)

/ˈdɪdʒətl ˈmiːdiə/

Phương tiện truyền thông kỹ thuật số (qua Internet)

Blog (n)

/blɒɡ/

Nhật ký kết trực tuyến

Social media (n)

/ˈsəʊʃəl ˈmiːdiə/

Phương tiện truyền thông media mạng buôn bản hội

Mass truyền thông (n)

/mæs ˈmiːdiə/

Phương tiện thông tin đại chúng

Print truyền thông (n)

/prɪnt ˈmiːdiə/

Phương tiện media in ấn

Mainstream media (n)

/ˈmeɪnstriːm ˈmiːdiə/

Phương tiện truyền thông media chính thống

Broadsheet (n)

/ˈbrɔːdʃiːt/

Báo khổ lớn

Tabloid (n)

/ˈtæblɔɪd/

Báo khổ nhỏ / báo lá cải (Anh Mỹ)

Weekly magazine (n)

/ˈwiːkli ˌmæɡəˈziːn/

Tuần báo (xuất bạn dạng hàng tuần)

The daily (n)

/ðə ˈdeɪli/

Nhật báo (xuất bạn dạng hàng ngày)

Biweekly magazine (n)

/ˌbaɪˈwiːkli ˌmæɡəˈziːn/

Báo xuất bạn dạng 2 lần/tuần

Bulletin (n)

/ˈbʊlətɪn/

Tập san tạo nội bộ

Compact (n)

/kəmˈpækt/

Tờ báo ngắn đưa phần đông tin tức chính luận quan lại trọng

Fanzine (n)

/ˈfænziːn/

Tạp chí dành cho những người hâm mộ

Online news (n)

/ˈɒnlaɪn njuːz/

Báo năng lượng điện tử

Heavy (n)

/ˈhevi/

Báo bao gồm luận

Gutter press (n)

/ˈɡʌtə pres/

Báo tin báo giật gân về người nổi tiếng

Yellow journalism (n)

/ˈjeləʊ ˈdʒɜːnəl-ɪzəm/

Báo lá cải

Investigative journalism (n)

/ɪnˈvestəɡətɪv ˈdʒɜːnəl-ɪzəm/

Báo điều tra (đưa tin về các vụ án, sự kiện chủ yếu trị nổi bật)

Từ vựng chỉ những người liên quan cho các vận động báo chí, truyền thông

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Paparazzi (n)

/ˌpæpəˈrætsi/

Tay săn ảnh

News anchor (n)

/njuːz ˈæŋkə/

Biên tập viên tin tức

Newscaster (n)

/ˈnjuːzˌkɑːstə/

Phát thanh viên

Reporter (n)

/rɪˈpɔːtə/

Phóng viên gửi tin

Broadcaster (n)

ˈbrɔːdkɑːstə/

Người dẫn công tác truyền hình

Weather forecaster (n)

/ˈweðə ˈfɔːˌkɑːstə/

Người dẫn chương trình dự báo thời tiết

Columnist (n)

/ˈkɒləmɪst/

Người phụ trách chuyên mục

Journalist (n)

/ˈdʒɜːnəl-ɪst/

Nhà báo

Photojournalist (n)

/ˌfəʊtəʊˈdʒɜːnəl-ɪst/

Phóng viên nhiếp ảnh

Readership (n)

/ˈriːdəʃɪp/

Đội ngũ độc giả của một tờ báo

Audience (n)

/ˈɔːdiəns/

Khán giả

General public (n)

/ˈdʒenərəl ˈpʌblɪk/

Công chúng

Fact checker (n)

/fækt ˈtʃekə/

Người kiểm tra tin tức

Media baron (n) = truyền thông tycoon (n)

/ˈmiːdiə ˈbærən/, /ˈmiːdiə taɪˈkuːn/

Ông trùm truyền thông

Editor in chief (n)

/ˈedɪtə ɪn tʃiːf/

Tổng biên tập

Whistle-blower (n)

/ˈwɪsəl- ˈbləʊə/

Người thổi bé (rò rỉ tin tức đặc biệt ra cộng đồng)

Censorship (n)

/ˈsensəʃɪp/

Cơ quan tiền kiểm duyệt ngôn từ (phim ảnh, báo chí)

Từ vựng về câu chữ tin tức, báo chí và truyền thông

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Headlines (n)

/ˈhedlaɪnz/

Tiêu đề báo

Front page (n)

/frʌnt peɪdʒ/

Trang nhất

Caption (n)

/ˈkæpʃən/

Chú thích hợp (ảnh)

Layout (n)

/ˈleɪaʊt/

Thiết kế của tờ báo

Obituary (n)

/əˈbɪtʃuəri/

Cáo phó (báo tin buồn)

Premium content (n)

/ˈpriːmiəm ˈkɒntent/

Nội dung thời thượng (phải trả phí)

Weather report (n)

/ˈweðə rɪˈpɔːt/

Chuyên mục đoán trước thời tiết

Business section (n)

/ˈbɪznəs ˈsekʃən/

Chuyên mục tin tức tởm doanh

Horoscope (n)

/ˈhɒrəskəʊp/

Chuyên mục về cung hoàng đạo

International news section (n)

/ˌɪntəˈnæʃənəl njuːz ˈsekʃən/

Chuyên mục tin quốc tế

Local news (n)

/ˈləʊkəl njuːz ˈsekʃən/

Chuyên mục tin địa phương

Letter to lớn editor (n)

/ˈletətə ˈedɪtə/

Chuyên mục thư của độc giả

Movie review (n)

/ˈmuːvi rɪˈvjuː/

Chuyên mục reviews phim ảnh

Press release (n)

/pres rɪˈliːs/

Thông cáo báo chí

Special feature (n)

/ˈspeʃəl ˈfiːtʃə/

Tin quánh biệt

Editorial (n)

/ˌedəˈtɔːriəl/

Bài xã luận

Cosmic strip (n)

/ˈkɒzmɪk strɪp/

Truyện tranh nhiều năm kỳ

Prime time television (n)

/praɪm taɪm ˈteləˌvɪʒən/

Khung giờ xoàn (trên truyền hình)

World events (n)

/wɜːld ɪˈvent/

Sự kiện cụ giới

Current affairs (n)

/ˈkʌrənt əˈfeə/

Tin tức hiện thời

Business news (n)

/ˈbɪznəs njuːz/

Tin tức tởm doanh

Gossip (n)

/ˈɡɒsɪp/

Tin đồn, khoảng phào

Sensational news (n)

/senˈseɪʃənəl njuːz/

Tin lag gân

Libel (n)

/ˈlaɪbəl/

Tin phỉ báng

Breaking news (n)

/breɪkɪŋ njuːz/

Tin nóng

Stale news (n)

/steɪl njuːz/

Tin cũ, thiếu hụt cập nhật

News coverage (n)

/njuːz ˈkʌvərɪdʒ/

Tin trang nhất

Một số Collocations cùng Idioms liên quan đến chủ thể Media

Từ vựng

Dịch nghĩa

Ví dụ

Freedom of the press (n)

Tự vị báo chí

The freedom of the press was at length secured in that nation.

(Dịch: Quyền trường đoản cú do báo chí đã được bảo đảm lâu dài ở quốc gia đó)

Freedom of speech (n)

Tự do ngôn luận

Ever since the elections, freedom of speech had prevailed in Paris.

(Dịch: tính từ lúc cuộc thai cử, quyền tự do ngôn luận đã phổ cập tại Paris)

Information overload (n)

Bội thực thông tin

Indulge too often, and the audience can get lost withinformation overload.

(Dịch: Việc trải nghiệm các chương trình quá hay xuyên khiến người coi bị bồn chồn bởi sự bội thực thông tin)

Invasion of privacy (n)

Sự xâm phạm đời tư

The motions cited an invasion of privacy that would hurt Taylor financially.

(Dịch: Động thái này nhận định rằng việc xâm phạm quyền riêng bốn sẽ làm tổn hại mang lại tài thiết yếu của Taylor)

A slow news day (n)

Một ngày không có không ít tin tức

Unfortunately, today is a slow news day for him.

(Dịch: rủi ro cho anh ta, ngày bây giờ là một ngày không có nhiều tin tức)

Celebrity endorsement (n)

Chiến lược quảng cáo tất cả sự thâm nhập của fan nổi tiếng

Experts warn that even acelebrity endorsementdoes not guarantee success.

(Dịch: Các chuyên gia cảnh báo thậm chí các chiến lược có sự gia nhập của người danh tiếng cũng chưa đảm bảo chiến lược sẽ thành công)

No news is good news.

Ý chỉ phần lớn sự đều giỏi đẹp (không nhận được tin tức làm sao nghĩa là chưa tồn tại tin xấu)

A: Have you heardfrom them yet? I’m worried!

B: Don’t worry. No news is good news.

(Dịch:

– A: chúng ta đã nghe tin gì từ họ chưa. Tôi khá lo lắng

– B: Đừng lo. Không nhận được tin gì là một tin tốt)

The scandal received wide coverage in the press.

Vụ bê bối được tin báo trên khắp những mặt báo.

She never thought her scandal received wide coverage in the press.

(Dịch: Cô ta chưa từng nghĩ mang đến vụ bê bối của cô được tin báo trên khắp những mặt báo.)

The story went viral.

Câu chuyện đã viral mạnh mẽ.

The editor-in-chief put the story on the front page to lớn make sure it went viral.

(Dịch: Tổng biên tập đã đặt mẩu chuyện trong trang độc nhất vô nhị của tờ báo để bảo đảm an toàn nó được viral mạnh mẽ)

Up to lớn the minute (adj)

cập nhật từng phút (tin tức)

Our information was as up to lớn the minute as was technologically possible.

(Dịch: thông tin của shop chúng tôi đã được cập nhật từng phút về khía cạnh công nghệ)

Attention-grabbing (adj)

Gây chú ý

They try to put attention-grabbing news on the front page.

(Dịch: Họ nỗ lực đưa mọi tin tức gây chăm chú lên trang tốt nhất của tờ báo)

Eye-catching (adj)

Bắt mắt

The lettering on the poster is very eye-catching.

(Dịch: cái chữ trên tấm áp phích trông rất bắt mắt)

Hot off the press (adj)

(Tin) nóng dẻo, nổi tiếng trên những mặt báo

The book is hot off the press and will not be available in bookstores until January.

(Dịch: quyển sách này đang nổi tiếng trên các mặt báo với sẽ không có sẵn tại những hiệu sách đến tận tháng Một.)

Surf the net/web (v)

Lướt mạng

He stayed up all nightsurfing the net.

(Dịch: Anh ta thức cả đêm lướt mạng)

Get your wires crossed (v)

Hiểu lầm

I’m afraid they got their wires crossed and printed the wrong book.

(Dịch: Tôi e rằng họ đã hiểu nhầm ý chúng ta và in nhầm sách)

Take sth by storm (v)

Trở nên thông dụng một phương pháp nhanh chóng

The new movie is taking theaters by storm.

(Dịch: bộ phim truyền hình mới đang trở yêu cầu phổ biến mau lẹ tại rạp)

Pull the wool over (someone’s) eyes (v)

Lừa dối, qua đôi mắt ai đó

The actress is angry because the press pulled the wool over hereyes.

(Dịch: phụ nữ diễn viên giận dữ vì cánh nhà báo sẽ lừa gạt cô ấy)

Carry a story (v)

truyền tải, cất đựng mẩu truyện nào đó

He felt that the episode gave Rhys a chance khổng lồ prove he has what it takes to lớn carry a story.

(Dịch: Anh ta cảm thất bộ phim này đã mang lại Rhys cơ hội minh chứng anh ấy tất cả tố hóa học để truyền mua một câu chuyện.)

Make the headlines (v)

bỗng nhiên xuất hiện trên bản tin hoặc nhận được nhiều sự chăm chú từ báo giới

Miss Jepsen makes the headlines whenever she’s about khổng lồ release a new album.

Xem thêm: Dựa vào ngày 22/6 bán cầu bắc là mùa gì, nửa cầu nam là mùa gì? tại sao?

(Dịch: Cô Jepsen luôn nhận được nhiều sự để ý từ báo giới khi sẵn sàng tung album mới)

Raise / lift the curtain (v)

Mở màn, bắt đầu

When will you lift the curtains for the new storyline?

(Dịch: bao giờ bạn mới bắt đầu viết mạch truyện mới?)

Turn a blind eye

Làm ngơ

Too many people turned a blind eye tothe actor after the scandal.

(Dịch: không ít người đã có tác dụng ngơ phái mạnh diễn viên sau vụ bê bối)

Track/Keep track of the news (v)

Theo loại tin tức, sự kiện

The biggest challenge is trying khổng lồ keep track of the news.

(Dịch: thử thách khó khăn độc nhất vô nhị là phải bám đít được loại tin tức.)

Arrange / Organize a press conference (v)

Mở cuộc họp báo

The company arranged a press conference for Musa’s debut last week.

(Dịch: công ty đã thu xếp cuộc họp báo ra mắt cho Musa vào tuần trước)

Subscribe to a publication (v)

Đăng ký sở hữu một ấn phẩm

Those with a strong interest in a particular field sometimes prefer lớn subscribe to lớn a magazine which has articles relating to that area.

(Dịch: đông đảo người có tương đối nhiều hứng thú với cùng một lĩnh vực ví dụ sẽ ưa thích đăng ký mua tạp chí chu trình có các bài báo tương quan đến nghành nghề đó)

Behind closed doors

(tổ chức) trong túng bấn mật, giấu bí mật phía sau hậu trường

We know that bad things might happen khổng lồ both actors và actressesbehind closed doors.

(Dịch: chúng ta biết rằng nhiều khi có hồ hết điều tệ hại xảy cho với các diễn viên được giấu kín đáo phía sau hậu trường)

Một số thắc mắc chủ đề media trong bài bác thi IELTS Speaking

Câu 1: Where vị you usually get the news from?

Answer: To be honest, I commonly get news from social truyền thông platforms such as Facebook and Instagram. Part of the reason is that they are all extremely accessible and engaging for me. I could gain a lot of information just by surfing the web. Besides, I believe that due lớn some algorithm, these sources always provide breaking news from the sectors that I’m concerned about or keeping track of.

(Dịch: - chúng ta thường xem tin tức sinh sống đâu?

- Thành thật nhưng nói, tôi thường xuyên xem tin tức trên các nền tảng social như Facebook cùng Instagram. 1 phần bởi những nền tảng gốc rễ này đều cực kỳ hấp dẫn cùng dễ tiếp cận cùng với tôi. Tôi có thể thu thập tương đối nhiều thông tin chỉ bằng vấn đề lướt web. Sát bên đó, tôi tin rằng nhờ vào trong 1 vài thuật toán mà phần đa nguồn này luôn hỗ trợ những tin tức nóng nực từ các nghành nghề dịch vụ mà tôi thân yêu hay đang theo dõi.

Câu 2: bởi you read any magazines or newspapers?

Answer: Yes, certainly. I vày read a few magazines, but not very often. One of them is Banking Science & Training đánh giá – a monthly magazine published by Banking Academy, which is also my university. It includes articles about various sectors that I’m fanatical about, such as finance, banking, fintech, và new trends in digital transformation. It helps me gain plenty of knowledge that I could apply not only in my study but also in the workplace later.

(Dịch: - các bạn có đọc bất kể tạp chí tốt báo nào không?

- tất nhiên rồi. Tôi gồm đọc một vài ba tạp chí tuy thế không thường xuyên xuyên. Một trong các đó là Tạp chí kỹ thuật và Đào tạo bank – tập san xuất bạn dạng hàng tháng của học viện Ngân hàng, cũng chính là trường đh của tôi. Nó bao gồm những bài bác báo về nhiều nghành mà tôi ham mê như tài chính, ngân hàng, technology tài chủ yếu hay các xu thế mới trong biến đổi số. Nó giúp tôi thu được không ít kiến thức mà lại tôi có thể áp dụng không chỉ trong học tập tập hơn nữa trong cả công việc sau này.

Câu 3: In which kinds of circumstances vày you usually listen khổng lồ the radio?

Answer: Actually, I used lớn listen khổng lồ the radio almost every night when I was in high school. I recall vividly that I often listened khổng lồ the songs on a show called “Night Xone” và some audio novels such as “And Quiet Flows the Don” & “Blue Bicycle” on a show called “Midnight Story”. After studying for hours, it really made me feel a sense of relaxation. Nowadays, I prefer to listen khổng lồ music và podcasts on digital truyền thông media platforms such as Spotify & Youtube because it’s way more convenient. But I always feel nostalgic whenever I listen to the radio in a café.

(Dịch: - các bạn thường nghe đài radio trong số những trường vừa lòng nào?

- Thực ra, tôi đã từng có lần nghe radio đa số mỗi đêm lúc còn học trung học. Tôi hồi tưởng một bí quyết sống rượu cồn về việc tôi hay nghe những ca khúc trên công tác Night Xone và một vài đái thuyết như “Sông Đông êm đềm” hay “Chiếc xe đạp điện màu xanh” trên công tác Đọc truyện đêm khuya. Sau thời điểm học hành căng thẳng trong vô số nhiều giờ, nghe radio thực sự mang đến cho tôi cảm giác thư thái. Tiếng thì tôi đam mê nghe nhạc cùng podcast trên những nền tảng số như Spotify và Youtube hơn vày nó thuận tiện hơn nhiều. Nhưng tôi luôn luôn có cảm xúc hoài cổ mỗi lúc nghe radio vào một tiệm cà phê.

Câu 4: What are the most credible media sources in your country?

As far as I’m concerned, there are a few mainstream truyền thông sources that many Vietnamese people are aware of. Regarding broadcast media, I would say that VTV is no doubt the most credible & popular source since this state broadcaster is under the direction of the government of Vietnam. When it comes lớn print media, I think Vn
Express and Dan Tri are among the most credible newspapers in Vietnam. Besides, Cafe
F is also a source of information that I highly recommend when you want to keep track of Vietnam’s economy and financial market.

(Dịch: - đều nguồn tin tức chính thống nhất tại quốc gia của khách hàng là gì?

- Theo tôi được biết, bao gồm một vài mối cung cấp thông tin truyền thông media chính thống mà không ít người nước ta biết đến. Về phương tiện truyền thông media phát sóng, tôi nên nói rằng VTV chắc chắn là là nguồn tin tức tin yêu và phổ biến nhất vị đài truyền hình non sông này chịu sự chỉ đạo của chính phủ Việt Nam. Về phương tiện truyền thông in ấn, tôi nghĩ về Vn
Express và Dân Trí là trong những báo chính thống tuyệt nhất của Việt Nam. Ngoại trừ ra, Cafe
F cũng là 1 nguồn thông tin mà tôi vô cùng khuyến khích khi bạn có nhu cầu theo dõi thị trường kinh tế và tài thiết yếu của Việt Nam)

Câu 5: vì chưng the media have too much influence & what makes you say so?

I would have to lớn say yes. It seems lớn me that nowadays the truyền thông is always present in people’s lives around the world và our opinions are somehow shaped by the media. From a political perspective, the election chiến dịch is one of the best examples to prove to lớn us the power nguồn of the media. Many candidates easily outflanked their direct competitors due lớn wisely using the media as a mean to spread their potential plans and create a good impression with the voters. Anyway, the fact that media organizations have too much influence is not always a bad thing because pressure from the netizens sometimes forces a criminal khổng lồ admit his crime. I believe that the media’s power is what people let it be.

(Dịch: - bạn có nghĩ những phương tiện truyền thông đang chế tạo ra ảnh hưởng quá béo không và tại sao bạn lại suy nghĩ vậy?

- Tôi nghĩ là có. Đối cùng với tôi, hình như các phương tiện truyền thông luôn hiện diện trong cuộc sống thường ngày của người dân khắp địa cầu này và những quan điểm của chúng ta bằng cách nào kia được đánh giá bởi các phương luôn thể truyền thông. Ở góc độ chính trị, các chiến dịch tranh cử là trong số những ví dụ điển hình minh chứng cho chúng ta sức mạnh của truyền thông. Nhiều ứng cử viên đã dễ dãi vượt qua đối thủ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trực tiếp của chính mình nhờ vào việc áp dụng khôn ngoan những phương tiện truyền thông media như một phương tiện đi lại để thể hiện các kế hoạch tiềm năng của bạn dạng thân với tạo tuyệt vời tốt cùng với cử tri. Dù sao thì việc những tổ chức media đang tạo ra quá nhiều tác động không nên lúc nào thì cũng là một điều hung vì thỉnh thoảng áp lực từ phía cư dân mạng buộc tên tù nhân phải chấp nhận tội ác của mình. Bản thân tôi tin rằng ảnh hưởng của truyền thông giỏi hay xấu đa số là do chúng ta tự quyết định.)

Câu 6: Would you say the media presents us with more good news than bad news, or vice-versa?

From my perspective, the truyền thông nowadays presents us with more bad news. Part of the reason is that there are too many media channels today and some are not as big và popular as others. As a result, they always tried to put attention-grabbing news in the headlines to attract more viewers. I believe that frequent exposure to bad news or giả news might make readers feel a sense of stress and trauma. Censorship has already implemented many solutions khổng lồ tackle this problem, but they need to work a bit harder because there is still a lot of yellow journalism out there.

(Dịch: các bạn cho rằng các phương tiện thể truyền thông mang lại nhiều tin tức xuất sắc hơn những tin xấu hay ngược lại?

- Theo cách nhìn cá nhân, tôi cho rằng các phương tiện truyền thông media ngày nay đem về nhiều tin xấu hơn. 1 phần nguyên nhân là do thời buổi này có rất nhiều kênh báo tin và một số trong những kênh ko được phệ và thịnh hành như rất nhiều kênh khác. Bởi vì đó, họ luôn luôn luôn cố gắng đưa đầy đủ tin tức lag gân gây chú ý lên những tiêu đề để thu hút đa số người xem hơn. Tôi có niềm tin rằng việc liên tiếp tiếp xúc với thông tin xấu tốt tin tức trả mạo rất có thể khiến fan đọc cảm thấy stress và tổn thương. Phòng ban kiểm để mắt tới đã tiến hành nhiều chiến thuật để xử lý vấn đề này nhưng mà họ rất cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa vị vẫn còn không ít báo chí lá cải không tính kia.)

Tổng kết

Bài viết trên vẫn tổng hợp các từ vựng liên quan đến IELTS Speaking nhà đề truyền thông media theo các nhóm bé dại với mục đích giúp bạn đọc dễ ợt hơn trong câu hỏi học và vận dụng trong tiếng anh giao tiếp cũng như trong các thắc mắc của bài bác thi IELTS Speaking.

Tác giả hy vọng những kiến thức phía trên có thể giúp ích được các bạn độc trả trên con đường chinh phục tiếng Anh của mình.


*

*

*

*
View&noscript=1" alt="*">

tiếp thu kiến thức Học tập Từ mới Trợ giúp Trong in ấn và dán Word of the Year 2021 Word of the Year 2022 Word of the Year 2023
cách tân và phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm dữ liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu kĩ năng truy cập bachgiamedia.com.vn English bachgiamedia.com.vn University Press và Assessment quản lý Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
English (UK) English (US) Español Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt Nederlands Svenska Dansk Norsk हिंदी বাঙ্গালি मराठी ગુજરાતી தமிழ் తెలుగు Українська
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Chinese (Simplified)–English Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Chinese (Traditional)–English Anh–Hà Lan Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng mãng cầu Uy–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng tía Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh English–Swedish Swedish–English
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Bengali Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch English–Gujarati Tiếng Anh–Hindi Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Việt–Marathi Tiếng Anh–Tiếng Nga English–Tamil English–Telugu Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Ukraina English–Urdu Tiếng Anh–Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *