Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tmê say khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tđam mê khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Thương hiệu dữ liệu


*

Loạt bài tổng hợp Từ vựng không thiếu thốn, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu với Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit góp học viên học xuất sắc môn Tiếng Anh lớp 7 hơn. Để mua tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 7 về, chúng ta vào cụ thể từng Unit tương xứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án

Mục lục các bài tập luyện Tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, những bài tập Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1 có đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề soát sổ 15 phút Tiếng Anh 7 học tập kì 1 có lời giải (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề chất vấn 1 máu Tiếng Anh 7 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Music và arts

Đề kiểm soát 15 phút ít Tiếng Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food & drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 1 tất cả đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, các bài luyện tập Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề khám nghiệm 15 phút Tiếng Anh 7 học tập kì 2 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề soát sổ 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề bình chọn 15 phút Tiếng Anh 7 học tập kì 2 bao gồm câu trả lời (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi Tiếng Anh lớp 7 Học kì 2 tất cả đáp án

Những bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics and Speaking

Chọn trường đoản cú gồm phần gạch men chân được phát âm không giống.

Question 1. A. birthdayB. earlyC. learnD. heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ə/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C vạc âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /i/. Đáp án B phạt âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phạt âm là /e/. Đáp án A vạc âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án A vạc âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ə/


B. Vocabulary and Grammar

Question 1. I usually ______ lớn school by bus.

A. goB. goes

C. going D. gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going lớn work.

A. haveB. had

C. hasD. is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. areB. were

C. have beenD. is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. beginsB. beginning

C. beganD. begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. haveB. will has

C. will haveD. had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ to lớn school.

A. will goB. won’t go

C. goesD. go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. will winB. wins

C. will wonD. won

Question 8. I am very fond of _______.

A. cookingB. cook

C. cooksD. to lớn cook

Question 9. Do you like ________? – No, I don’t.

A. go camping

B. to go camping

C. go lớn camping

D. going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. doB. does

C. doingD. done

Question 11. When I have sầu miễn phí time, I usually ______.A. listen khổng lồ music

B. listening music

C. listen music

D. listening khổng lồ music

Question 12. My dad likes _______ his xe đạp to lớn work.A. ridingB. ride

C. ridesD. ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. eatB. lớn eat

C. eatingD. eats

Question 14. After breakfast, I và my frikết thúc ____ to the park every Sunday.

A. goB. goes

C. wentD. is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. willB. won’t

C. will beD. won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì bây chừ solo (lốt hiệu: usually), công ty ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên đi học bằng xe buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì hiện giờ solo (vệt hiệu: always), nhà ngữ (Tom) là ngôi III số không nhiều bắt buộc đề xuất phân thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn luôn bữa sớm trước lúc đi làm việc.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì hiện nay đối kháng mô tả thực sự hiển nhiên, nhà ngữ là ngôi III số ít yêu cầu tobe là “is”.

Dịch: Giáo viên giờ Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì ngày nay 1-1 (dấu hiệu: every morning), công ty ngữ là ngôi III số không nhiều buộc phải cần tạo thành “begins”

Dịch: Tiết học tập của công ty chúng tôi bắt đầu thời điểm 7h30 mỗi sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì sau này đối chọi (nghĩ điều gì sẽ xảy ra vào tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ Mảy vẫn tìm kiếm được một quá trình.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi Cảm Xúc căng thẳng. Vì vậy, tôi sẽ không còn đến lớp.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai 1-1 (vệt hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ win vào chủ nhật cho tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích hợp gì/ phù hợp làm cho gì)

Dịch: Tôi rất say đắm đun nấu nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm cho gì/ ưng ý gì); các trường đoản cú “go camping: gặm trại”

Dịch: Bạn gồm mê thích cắn trại không? – Tôi ko đam mê.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: vị trí này đề xuất thực hiện danh từ hoặc Ving.

Dịch: Sngơi nghỉ mê say của chị tôi là tsay đắm gia những hoạt động xung quanh ttách.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì bây chừ đối kháng (vết hiệu: usually)

Dịch: Khi tôi tất cả thời hạn rhình họa, tôi thường nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: like + Ving/N (mê say làm cho gì/ thích hợp gì)

Dịch: Bố tôi say đắm đạp xe cộ đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì)

Dịch: Họ ghét ăn uống mì. Họ mê say cơm rộng.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì hiện nay solo (lốt hiệu: every Sunday); chủ ngữ (I và my friend) số các buộc phải hễ từ chính ko đề nghị phân chia.

Dịch: Sau bữa sớm, tôi với bạn tôi thường xuyên mang đến khu vui chơi công viên mỗi Chủ nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ bỏ fine đề xuất ta đề xuất “will be”

Dịch: Tôi mong muốn những vật dụng đã xuất sắc đẹp nhất.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekover is important khổng lồ the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekkết thúc.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekover. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekkết thúc. Jennifer and Jonathan Garcia go khổng lồ school during the week, but they don’t go lớn school on the weekkết thúc. And the Garcias’ dog, Max, stays trang chính alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday and Sunday the Garcias spkết thúc time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go khổng lồ church together. On Sunday afternoon they have sầu a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekkết thúc is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. post officeB. bank

C. factoryD. book store

Question 2. Mr. và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. the weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. goes to lớn school.

B. plays thẻ.

C. goes to lớn the library

D. plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. play footballB. go out

C. clean houseD. go shopping

Question 5. Who stays home page alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When bởi vì the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. card

B. tennis

C. musical instruments

D. piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

tin tức sống câu trước tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

tin tức nằm ở hai câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekkết thúc. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekkết thúc.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm ở chiếc 3 đoạn 2: Jennifer and Jonathan Garcia go to lớn school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

tin tức nằm ở vị trí câu cuối đoạn 2: And the Garcias’ dog, Max, stays home page alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin ở tại đoạn cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 3: And on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies and here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how khổng lồ cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful. I really love trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef và have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came bachồng from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made inkhổng lồ such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to carve them myself from the mạng internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient & careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. at the age of 8

C. in grade 8

D. one year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B & C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother & grandmother

C. recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. from her mother

B. from her grandmother

C. from the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien vì chưng with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother & grandmother.

C. She posts them on the mạng internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to lớn Japan 4 years ago.

C. He got a carved egg from his frikết thúc in nhật bản.

D. None are correct.

Xem thêm: Cửa Hàng Gốm Bát Tràng Tại Tphcm, Gốm Sứ Bát Tràng Tphcm

Question 7. Where does Cuong learn khổng lồ carve from?

A. from his father

B. from the internet

C. from a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

tin tức nằm tại phần đầu: My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi sẽ dạy dỗ tôi cách nấu bếp nướng Khi tôi lên tám tuổi. Gia đình tôi khôn xiết ham mê vấn đề này với đó là khi tôi bước đầu sở thích của bản thân.

Question 2. Đáp án D

tin tức nằm ở trong phần 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful.

Dịch: Nhiều tín đồ nói vấn đề nấu bếp nướng là tốn thời gian tuy nhiên tôi thấy sở thích này siêu thú vui và chân thành và ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại vị trí 1: Sometimes I also get recipes from the mạng internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh phảng phất tôi cũng kiếm tìm những bí quyết bên trên mạng internet. Sau kia tôi viết chúng vào vlàm việc.

Question 4. Đáp án D

tin tức ở vị trí 1: I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy cách làm tự bà mẹ tôi cùng từ bỏ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các phương pháp bên trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin sống cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: Sau kia tôi viết nó vào vngơi nghỉ.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came baông chồng from nhật bản.

Dịch: Tôi bắt đầu sở thích này 4 năm ngoái, sau thời điểm nhận ra một quả trứng tương khắc từ bỏ tía về tối Lúc ông ấy về trường đoản cú nước Nhật.

Question 7. Đáp án B

Thông tin sinh hoạt cái 4 đoạn 2: I learned how to carve sầu them myself from the internet.

Dịch: Tôi vẫn từ học tập bí quyết tương khắc bọn chúng từ mạng internet.

Question 8. Đáp án D

tin tức nằm tại thân đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì khá nặng nề tuy thế nó khôn xiết thú vui cùng hữu dụng.


D. Writing

Dùng từ lưu ý để viết thành câu hoàn hảo. Chọn câu trả lời chính xác tuyệt nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys khổng lồ read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother nói qua the hobby khổng lồ her.

B. Our brother shares the hobby khổng lồ her.

C. Our brother tóm tắt the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money lớn buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spkết thúc all pocket money to buy books.

D. Both of them spover all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going to bed.

B. Nga often read a book before going lớn bed.

C. Nga reads a often book before going to bed.

D. Nga often read book before going to lớn bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go lớn library to lớn borrrow books.

B. She sometimes goes to library khổng lồ borrow books.

C. She is sometimes go lớn library khổng lồ borrow books.

D. She goes to lớn sometimes library to borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting và useful.

B. She think read books is interesting and useful.

C. She thinks reading books is interesting và useful.

D. She think reads books is interesting and useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination và widen her knowledge.

B. It develop her imagination & widen her knowledge.

C. It develops her imagination và widens her knowledge.

D. It develop her imagination & widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go khổng lồ park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go to park.

D. They go to lớn park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vì your father go to lớn work?

B. How does your father goes khổng lồ work?

C. How do your father goes khổng lồ work?

D. How does your father go to work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad & my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom & my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t like going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to lớn go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu thể hiện sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D không đúng ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tớ.

Question 2. Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích hợp làm cho gì/ thích hợp gì). Câu này cần sử dụng bây chừ đối chọi bởi vì diễn đạt sự thật.